O badaniu sprawozdań finansowych

   

 

Badanie sprawozdania finansowego jest wykonywane stosownie do:

• postanowień Międzynarodowych Standardów Rewizji Sprawozdań Finansowych;
• przepisów rozdziału 7 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami);
• krajowego standardu rewizji finansowej nr 1, nr 2 oraz nr 3 zatwierdzonego uchwałą nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r.

Nasze prace dają się podzielić na cztery fazy:

Faza I – Badanie wstępne ksiąg rachunkowych
ma na celu ocenę sprawności systemów księgowości (zwłaszcza obieg dokumentacji i działanie kontroli wewnętrznej) w zakresie jej wpływu na kompletność, terminowość i prawidłowość ewidencji oraz ocenę zastosowanych zasad wyceny składników majątkowych, metody rozliczeń i kalkulacji kosztów w celu spełnienia wymogów prawa i zabezpieczenia interesów badanej jednostki. Na podstawie analizy systemu kontroli wewnętrznej i jego funkcjonowania nasi biegli będą w późniejszej fazie w stanie sprawnie przeprowadzić badanie zasadnicze.

 

 

Faza II – Udział Biegłego w inwentaryzacji pod koniec roku obrotowego.

Faza III – Badanie zasadnicze sprawozdania finansowego

Badanie zasadnicze obejmuje wszystkie istotne składniki majątkowe i podjęte przez jednostkę zobowiązania.

Faza IV – Przygotowanie opinii i raportu
Formułowanie w/w dokumentów jest wykonywane we współpracy z Biegłym-Weryfikatorem oraz ze służbą ekonomiczną badanego podmiotu. W opinii biegły rewident wypowie się o wyniku badania, a w szczególności o prawidłowości sprawozdania finansowego. Opinia

audytora będzie integralną częścią sprawozdania finansowego Spółki.


Na życzenie klienta audytor prezentuje opinię i własne komentarze na posiedzeniu rady nadzorczej (zgromadzenia wspólników).

 

 

wykonanie smARTcat